Smluvní podmínky

Obecná ustanovení 

InfoKATALOG.online je regionální inzertní a informační portál provozovaný fyzickou osobou - Janou Nezvedovou, se sídlem: Rezlerova 276/68, 109 00 Praha 10, IČ: 49385461 - dále jen "Provozovatel".
Zadavatelem reklamy může být fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní agentura - dále jen "Zadavatel". 

Práva, povinnosti a odpovědnost Zadavatele a Provozovatele 

 • Zadavatel se zavazuje, že poskytne Provozovateli jen takové podklady pro inzerci a reklamu, jejichž obsah je v souladu se zákony České republiky, neodporuje dobrým mravům a neobsahuje reklamu přímého konkurenta Provozovatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerci, př. inzerát vůbec nezveřejnit, pokud by inzerce byla v rozporu s platnými zákony České republiky, dobrými mravy nebo podmínkami inzerce regionálního portálu infoKATALOG.online. 
 • Provozovatel si dále vyhrazuje právo provést změny v inzerci, pokud by tyto změny byly ku prospěchu inzerce Zadavatele (např. opravy gramatických chyb, efektivnější zacílení inzerce, zjednodušení a zpřehlednění inzerce, doplnění inzerce fotem, obrázkem apod.). Zadavatel musí Provozovateli před zveřejněním změněné inzerce udělit k navrhovaným změnám svůj souhlas.   
 • Zadavatel inzerce dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů souhlas ke zveřejnění své inzerce prostřednictvím regionálního portálu infoKATALOG.online do celosvětové počítačové sítě internet.
 • Zadavatel potvrzuje, že je subjektem, který má oprávnění k výkonu veškerých potřebných práv k inzerci, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušné inzerci. Zadavatel odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel neodpovídá za zásahy do práv třetích osob ze strany Zadavatele. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. 
 • V případě, že Zadavatel připojí k inzerátu fotografie či obrázky, jichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na portál bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií či obrázků, a to na dobu zveřejnění inzerátu na portále a ke způsobům užití v souladu s určením portálu. Zadavatel nesmí k inzerci připojovat fotografie či obrázky z inzercí jiných prodejců, ke kterým nedostal jejich výslovné svolení ani fotografie či obrázky pořízených nelegálně.
 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím. Nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. 

Objednání inzerce

 • Závazná objednávka může být učiněna prostřednictvím online registračního formuláře, který je dostupný na tomto portále, dále telefonicky, emailem nebo osobně. 

Platební podmínky

 • Inzerce v sekcích regionální Trh práce (nabídka i poptávka práce) a regionální Bazárek jsou uživatelům poskytovány Provozovatelem zdarma, podnikatelská inzerce v sekci Registr firem je Zadavateli zpoplatněna dle platné nabídky Provozovatele uvedené na tomto portále.
 • Platbu za podnikatelskou inzerci v sekci Registr firem je nutno uhradit předem či v průběhu platnosti inzerce do data splatnosti uvedeného na dokladu, který vystavil Provozovatel. Platbou se rozumí připsání fakturované částky na účet Provozovatele či hotovostní úhrada. V případě prodlení s úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli úroky a poplatky z prodlení v souladu s občanským zákoníkem podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci nebo ji přerušit v případě, že Zadavatel neplní své finanční závazky vůči Provozovateli. 

Lhůty zveřejnění inzerce

 • Vložené inzerce jsou v sekcích regionální Trh práce (nabídka i poptávka práce) a regionální Bazárek zveřejněny po dobu 30 dnů, po této lhůtě jsou automaticky vymazány společně se všemi údaji, které Zadavatel při zadávání uvedl. Inzerci je možné kdykoliv bezplatně obnovit. Podnikatelská inzerce je v sekci Registr firem uveřejněna v časovém horizontu dle platné nabídky Provozovatele uvedené na tomto portále.

Přerušení inzerce

 • Zadavatel může Provozovatele pořádat o přerušení jakékoliv inzerce. O délku přerušeného období je inzerce v sekci Registr firem následně prodloužena bezúplatně. Zadavatel může o přerušení jakékoliv inzerce Provozovatele požádat emailem, telefonicky nebo prostřednictvím online změnového formuláře, který je dostupný na tomto portále.

Odhlášení inzerce

 • Odhlásí-li Zadavatel inzerci v sekci Registr firem před vypršením lhůty své inzerce, nebude mu Provozovatelem portálu vrácena žádná finanční náhrada, a to ani v její poměrné výši. Případné dlužné částky Zadavatele vůči Provozovateli zůstávají nedotčeny a mohou být vymahatelné. Zadavatel může o odhlášení inzerce Provozovatele požádat emailem, telefonicky nebo prostřednictvím online změnového formuláře, který je dostupný na tomto portále.

Souhlas se Smluvními podmínkami

 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Smluvní podmínky kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění. Veškeré vztahy neupravené Smluvními podmínkami se řídí platnými zákony ČR. 
 • Objednáním inzerce dává Zadavatel svůj souhlas s těmito Smluvními podmínkami.